شماره حساب ها

بانک ملت
شماره حساب :  173840008
شماره کارت : 7104-2096-3379-6104

 

بانک ملی

شماره حساب :  0215465319008
شماره کارت : 2350-6629-9914-6037

 حساب ها به نام نویــد کوهـــی
 

 

 

بانک تجارت

شماره حساب : 605368344
شماره شبا : IR71 0180 0000 0000 0605 3683 44

به نام فنی مهندسی رایانش ابری هوشمند