ایده از شما، راه حل از ما
اینجا محلی است برای به اشتراک گذاری ایده های شما، فرقی نداره که ایده ی شما ایجاد یک وب سایت خیلی ساده باشه یا یه سیستم خیلی خیلی پیچیده، سپهرسعی می کنه با بررسی ایده ی شما یک راه حل عملی برای راه اندازی سریع آن تحت سیستم سپهر ارائه کنه.
و خوبی دیگه اینجا  اینه که منبع الهام خوبیه برای شمایی که هیچ ایده ای برای شروع به ذهنت نمی رسه.
ارسال ایده
 

ایده از شما، راه حل از ما

اینجا محلی است برای به اشتراک گذاری ایده های شما، فرقی نداره که ایده ی شما ایجاد یک وب سایت خیلی ساده باشه یا یه سیستم خیلی خیلی پیچیده، سپهرسعی می کنه با بررسی ایده ی شما یک راه حل عملی برای راه اندازی سریع آن تحت سیستم سپهر ارائه کنه.

و خوبی دیگه اینجا اینه که منبع الهام خوبیه برای شمایی که هیچ ایده ای برای شروع به ذهنت نمی رسه.

ارسال ایده